Skutki

Aus 1968
Version vom 15. Dezember 2015, 10:40 Uhr von Justyna.Szenawa (Diskussion | Beiträge)

(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Wechseln zu: Navigation, Suche

Wydarzenia z marca 1968 roku stały się dla ówczesnych władz państwowych w Polsce idealnym rozwiązaniem problemu z opozycyjnie nastawioną inteligencją, a zarazem kołami syjonistycznymi. Skupiono uwagę przede wszystkim na ośrodkach akademickich. Jednym z elementów była zmiana zasad rekrutacji studentów na uczelnie wyższe poprzez zwiększenie ilości punktów przyznawanych za pochodzenie robotnicze i chłopskie. Część studentów wyrzucano z uczelni, innych natomiast powołano do dwuletniej służby wojskowej. (PRZYKŁAD OSÓB Z OPOLA...) Wypadki marcowe odczuli także niektórzy wykładowcy wyższych uczelni, na których doszło do wystąpień studenckich.(W OPOLU USUNIĘTO..., NP. 1 Z 2 REKTORÓW W POLSCE- TO NALEŻY PODKREŚLIĆ) Ekipa Gomułki postanowiła się z nimi rozprawić poprzez zwolnienie ich z zajmowanego stanowiska. Na miejsce zwolnionych przyjmoowano nowych wykładowców, działających zgodnie z linią partii (Linientreu). Kolejnymi działaniami karnymi było rozwiązan niektóre kierunki bądź całe wydziały. (PRZENIEŚĆ DO SKUTKÓW OGÓLNYCH, NP. W WARSZAWIE) Towarzysząca tym zmianom akademickim nagonka antyżydowska doprowadziła do licznych emigracji. (WYPISAĆ NAZWISKA STUDENTÓW -DO SZWECJI WYJECHALI) W efekcie działń karnych wobec środowiska akademickiego doszło do obniżenia poziomu zajęć.