Interwencja w Czechosłowacji

Aus 1968
Version vom 7. Dezember 2017, 11:05 Uhr von Wegi68 (Diskussion | Beiträge)

(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Wechseln zu: Navigation, Suche
Pomnik upamiętniający ofiary ataku wojsk UW na Czechosłowację
Ein Denkmal zum Gedenken an die Opfer des Angriffs auf die Tschechoslowakei unter den Truppen des Warschauer Pakts

Polska wersja


Napięcia w Polsce nie były jedynymi w bloku wschodnim. W Czechosłowacji doszło do zmiany na szczycie władzy. Alexander Dubcek starał się przeprowadzić reformy w kraju, które zaniepokoiły przywódców bloku wschodniego, przede wszystkim Leonida Breżniewa, jak również Władysława Gomułkę i Waltera Ulbrichta. Przywódcy bloku wschodniego postulowali uspokojenie sytuacji w Czechosłowacji. Służyła temu interwencja Układu Warszawskiego. Wojska polskie prowadzone przez generała Jaruzelskiego weszły w skład Grupy Armii ,,Północ” pod dowództwem generała armii Iwana Pawłowskiego. Wojsko polskie interweniowało 22 sierpnia 1968 r. Polskim sektorem okupacyjnym był rejon Hradca Kralove oraz Ołomuńca. Wojskowe straty polskie wyniosły 10 żołnierzy. Interwencja zakończyła się obaleniem Dubceka i osadzeniem u władzy KPCZ z Gustawem Husakiem na czele. Polacy okazywali swoje niezadowolenie wobec interwencji zbrojnej. Do tragicznych wydarzeń doszło m.in. podczas uroczystości dożynkowych w dniu 8 września 1968 r. na Stadionie X - lecia, w trakcie których samospalenia dokonał Ryszard Siwiec. Pomimo licznych naocznych świadków czyn ten przeszedł bez większego echa. Samego Siwca próbowano odratować przewożąc go do szpitala, w którym zmarł cztery dni później. W wyniku tych wydarzeń a także pogarszającej się sytuacji materialnej, dwa lata później Władysław Gomułka został odsunięty od władzy.

Deutsche Version


Die Spannungen in Polen waren nicht die einzigen im Ostblock. In der Tschechoslowakei gab es ebenfalls eine Veränderung an der Spitze der Regierung. Alexander Dubcek plante ein Paar Reformen durchzuführen, welche den anderen Anführern des Ostblockes Sorgen bereiteten, vor allem Leonid Breżniew, Władyslaw Gomółka und Walter Ulbricht. Sie verlangten, dass die Situation in Tschechoslowakei beruhigt wird. Helfen sollte als letzte Option eine Intervention des Warschauer Paktes. Das polnische Militär mit General Jaruzelski schloss sich zu einer Gruppe der Armee „Norden“ an, unter dem Kommando von General Iwan Pawłowski. Das polnische Militär hat am 22. August 1968 interveniert. Der polnische Besatzungssektor war die Umgebung von Hradec Kralove und Olomouc. Zehn polnische Soldaten sind bei der Besetzung ums Leben gekommen. Die Intervention hat geschafft Dubcek abzusetzen und Gustav Husak an die Regierungsspitze der CSSR zu setzen. Die Polen waren sehr unzufrieden mit der Intervention. Zu dramatischen Ereignissen kam es am 8. September 1968 während der Erntefest-Feier im Stadion des 10. Jahrestages. Ryszard Siwiec hat sich aus Protest selbst verbrannt. Obwohl viele Menschen das gesehen haben, wurde dem Ereignis kaum Beachtung geschenkt. Siwiec wurde zum Krankenhaus transportiert, wo er nach vier Tagen starb. Als Folge dieser Eregnisse, sowie der Verschlechterung der finanziellen Lage, wurde zwei Jahre später Władysław Gomułka von der Macht abgesetzt.

Galeria /Galerie